Beskydský letecký klub

Hlavní nabídka
 • Hlavní stránka
 • Stanovy klubu
 • Letové terény
 • Kontakty
 • Dokumenty
 • RSS
 • Transparentní účet
  Fio banka 2000972458/2010
  Novinky
  Odkazy
  Paragliding klub VŠB-TU Ostrava
  Sportování na Javorovém
  Spolek Českých letců
  Vyhledávání

  Hledej v BLK

  Informace
  Web Beskydského leteckého klubu
  Vytvořil Václav Konečný, 2003
  Stanovy Beskydského leteckého klubu
  Vydáno dne 07. 05. 2007 (5886 přečtení)

  Stanovy Beskydského leteckého klubu, platné od 26.4.2007

  Stanovy Beskydského leteckého klubu

  Hlava první: Základní ustanovení

  1. Název klubu (dále jen „Klub“) je: Beskydský letecký klub.
  2. Sídlo Klubu je na adrese: Čeladná 262, 739 12 Čeladná.
  3. Klub je nepolitické sdružení občanů, které není založeno za účelem zisku. Klub je právnickou osobou.

  Hlava druhá: Cíl činnosti Klubu

  • sdružovat piloty,
  • napomáhat udržování a zvelebování startovních a přistávacích ploch,
  • získávat finance pro správu letových terénů na pokrytí přímých nákladů k jejich provozu,
  • umožnit prostor pro vytváření, prosazování a realizaci projektů podporujících létání,
  • podílet se na kulturní i sportovní činnosti členů klubu a také na vzdělávání pilotů SLZ,
  • rozšiřovat zásady fair play.

  Hlava třetí: Členství v Klubu, základní práva a povinnosti členů Klubu

  1. Členem Klubu se stává fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem platné Pilotní licence a má zaplacen valnou hromadou schválený členský příspěvek.
  2. Členem Klubu se stává také podnikatelský subjekt, který je držitelem platného povolení k zamýšlené podnikatelské činnosti, má s Klubem sjednány podmínky provozu dané podnikatelské činnosti a uhrazen členský příspěvek schválený valnou hromadou.
  3. Členství vzniká zapsáním do seznamu členů Klubu (dále jen „seznam“). Zápis do seznamu bude proveden vždy jen na základě vyplněné přihlášky žadatele. Členství má platnost jeden rok od data zápisu. Po uplynutí této lhůty musí být znovu obnoveno.
  4. Seznam je listina přístupná všem členům, oprávněným státním orgánům a také dalším osobám, jestliže tak určuje zákon. Seznam obsahuje jméno a příjmení člena, adresu bydliště, popř. další údaje o členovi.
  5. Členství v Klubu zaniká
   1. vzdáním se členství,
   2. uplynutím doby členství,
   3. úmrtím člena,
   4. propadnutím nebo zánikem Pilotní licence,
   5. vyloučením.

   Právo navrhovat vyloučení člena má pouze výkonný výbor svým usnesením, o vyloučení člena rozhoduje valná hromada.

  6. Základní práva členů jsou:
   • právo aktivně se účastnit dle svých možností a schopností naplňování cíle činnosti Klubu,
   • právo navrhovat náměty na činnost Klubu,
   • právo být navržen a volen do výboru Klubu,
   • právo hlasovat na valné hromadě Klubu, má-li člen hlasovací právo,
   • právo využívat schválené podpory ze strany Klubu,
   • právo z Klubu vystoupit bez udání důvodu.
  7. Základními povinnostmi členů jsou:
   • povinnost dodržovat stanovy a řídit se jimi,
   • povinnost dodržovat provozní řády letových ploch spravovaných Klubem,
   • povinnost respektovat svým jednáním vzájemnou úctu mezi členy,
   • povinnost chránit majetek Klubu a nakládat s ním s péčí řádného hospodáře,
   • povinnost nahlásit propadnutí nebo zánik své Pilotní licence,
   • člen má povinnost v případě vystoupení ze sdružení vyrovnat do 30 dnů všechny společenské a finanční závazky vůči Klubu,
   • povinnost nepoškozovat jakýmkoli způsobem dobré jméno Klubu.

  Hlava čtvrtá: Orgány Klubu

  1. Orgány Klubu jsou valná hromada, předseda, místopředseda a výkonný výbor.
  2. Valná hromada

  3. Valná hromada je nejvyšším orgánem Klubu. Členem valné hromady je každý člen Klubu.
  4. Pokud neurčí stanovy jinak, usnáší se valná hromada nadpoloviční většinou hlasů členů s hlasovacím právem zúčastněných na zasedání valné hromady.
  5. Hlasovací právo má každý člen Klubu, který je členem nejméně dva roky v kuse předcházející valné hromadě.
  6. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas.
  7. Ve výlučné kompetenci valné hromady je:
   1. vylučovat členy Klubu,
   2. volit předsedu, místopředsedu a další členy výkonného výboru,
   3. schvalování roční účetní uzávěrky Klubu,
   4. měnit stanovy Klubu,
   5. provádět další činnost přiznanou jí stanovami.
  8. Valná hromada se schází jedenkrát ročně na řádném zasedání. Valnou hromadu svolává předseda. Je-li to nezbytné, lze svolat mimořádnou valnou hromadu, přičemž oprávněn ke svolání mimořádné valné hromady je předseda nebo výkonný výbor nebo jedna třetina všech členů, nejméně však 5 členů.
  9. Oznámení o svolání valné hromady musí být oznámeno s dostatečným časovým předstihem a na místě obvyklém.
  10. Předseda

  11. Předseda je volen valnou hromadou na jejím řádném zasedání. Kandidátem může být kterýkoliv člen, který se svou kandidaturou souhlasí.
  12. Předseda:
   1. jedná jménem Klubu ve všech věcech, pokud jejich výkon nebyl stanovami výlučně svěřen jiným členům,
   2. předsedá zasedáním valné hromady a výkonného výboru.
  13. Pokud nastanou předsedovi závažné překážky ve výkonu jeho funkce, přecházejí práva a povinnosti s touto funkcí spojené na místopředsedu, a to až do doby, kdy tyto překážky pominou.
  14. Předseda má právo kdykoliv odstoupit ze své funkce. V takovém případě jeho funkci přebírá místopředseda.
  15. Předseda může být odvolán pouze usnesením valné hromady, pro které hlasovala nadpoloviční většina členů zúčastněných zasedání valné hromady. Toto usnesení však nabývá účinnosti pouze tehdy, je-li na témž zasedání valné hromady zvolen nový předseda. Volba se musí uskutečnit bezprostředně po podání návrhu na odvolání dosavadního předsedy. Odvolaný předseda je povinen bezodkladně předat všechny informace a všechny náležitosti spojené s funkcí novému předsedovi.
  16. Místopředseda

  17. Místopředseda je volen a odvoláván podle stejného principu jako předseda.
  18. Místopředseda:
   1. je členem výkonného výboru a v nepřítomnosti předsedy mu předsedá,
   2. v nepřítomnosti předsedy předsedá valné hromadě,
   3. vykonává další činnost podle úkolů uložených mu předsedou, výkonným výborem, valnou hromadou nebo stanovami.
  19. Výkonný výbor

  20. Výkonný výbor je výkonným orgánem Klubu.
  21. Výkonný výbor má 5 členů, jimiž jsou:
   1. předseda, místopředseda,
   2. další 3 členové ustanoveni a řádně zvoleni valnou hromadou.
  22. Člen výkonného výboru uvedený v hlavě čtvrté, bodě 15., písm. b) stanov je volen a odvoláván podle stejného principu jako předseda.
  23. Předsedajícím členem výkonného výboru je předseda, pokud k tomuto předseda neurčí jiného člena výkonného výboru.
  24. Výkonný výbor se usnáší hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího člena.
  25. Výkonný výbor:
   1. organizuje činnost Klubu,
   2. usnáší se na návrhu vyloučení člena Klubu,
   3. schvaluje rozpočty Klubu,
   4. vykonává další činnosti vyhrazené mu stanovami nebo usnesením valné hromady.
  26. Výkonný výbor se schází dle potřeby. Výkonný výbor svolává předseda.

  Hlava pátá: Zásady hospodaření

  1. Hospodaření s majetkem Klubu patří do pravomoci výkonného výboru.
  2. Příjmy Klubu jsou valnou hromadou schválené členské příspěvky, dále dary, příspěvky, dotace, příjmy vytvořené poskytnutím reklamní plochy na majetku Klubu a příjmy vytvořené reklamní a propagační činností spojenou s naplňováním cíle činnosti Klubu. Finanční příspěvky jsou vedeny buďto v pokladně, kterou vede pokladník, nebo jsou uloženy na běžném účtu. Podpisové právo k běžnému účtu náleží předsedovi a místopředsedovi.
  3. Pokladník je povinen vypracovat na konci každého účetního období roční výkaz o příjmech a výdajích Klubu a o majetku a závazcích Klubu. Ke všem výdajům Klubu je nutný předchozí a výslovný souhlas předsedy a tyto výdaje mohou být vynakládány pouze na činnosti, které naplňují cíl činnosti Klubu. Kontrolu hospodaření s majetkem Klubu provádí valná hromada.
  4. Při zániku Klubu se o majetkový zůstatek rozdělí po vyrovnání všech závazků Klubu všichni členové rovným dílem, nerozhodne-li valná hromada jinak.

  Hlava šestá: Závěrečná ustanovení

  1. Klub vzniká ke dni registrace Ministerstvem vnitra České republiky. Týmž dnem nabývají účinnosti stanovy.
  2. Změna stanov musí být schválena usnesením valné hromady, pro které hlasovala nadpoloviční většina členů na zasedání valné hromady.
  3. Klub zaniká na návrh výkonného výboru usnesením valné hromady, pro které hlasovala nejméně tříčtvrtinová většina všech členů.


  (Autor: Výbor BLK | Informační e-mailVytisknout článek )


  Generální partner
  Partneři
  Obec Čeladná  Obec Kunčice pod Ondřejníkem  Letecká amatérská asociace ČR
  Sponzoři
  Studentská škola PG METROSYS solutions s.r.o.